Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Cursist of deelnemer: persoon die deelneemt aan een opleidingscursus met beperkt doel en bepaalde duur
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. New Goods Company: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 13. Website: https://new-goods.nl
 14. Schriftelijk: de betrokken handeling moet op papier of email staan.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

New Goods Company
Adres: Kunderkampstraat 16
Telefoonnummer: +31-6.14506002 werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur
E-mailadres info@new-goods.nl

Bank ING: NL25 INGB 0007 3711 82
Bic Code: INGBNL2A

KvK-nummer: 81783213
Btw-identificatienummer: NL 003603422B61

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van New Goods Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen New Goods Company en de Consument.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Zie voor Geldigheidsduur artikel 5.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. New Goods Company is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als New Goods Company gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden New Goods Company niet.
  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. New Goods Company kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van verzending;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen New Goods Company de prijs garandeert;
  – de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1. Inschrijving & bestelling

De Consument kan bij New Goods Company een bestelling of inschrijving plaatsen door het daartoe geëigende test uit te voeren op https://new-goods.nl.

New Goods Company zendt een e-mail naar het in het test bestel- of inschrijfformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling of afslankprogramma deelname bevestigt. Een bestelling of inschrijving wordt vervolgens uitsluitend door New Goods Company in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestel- of inschrijfformulier compleet heeft ingevuld.

De Overeenkomst komt tot stand nadat New Goods Company de bestelling of inschrijving van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 2 genoemde bevestigings-mail) en de bestelling of inschrijving door de consument is betaald.

New Goods Company heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of inschrijving op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat New Goods Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan New Goods Company kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Deelnemen aan een afslankprogramma

Deelname aan New Goods Company vereist een minimum leeftijd van 16 jaar en een maximum leeftijd van 75 jaar. Bij deelname jonger dan 18 jaar is schriftelijke toestemming vereist van ouder/verzorger.

Deelname aan een afslankprogramma van New Goods Company is geheel op eigen risico. New Goods Company kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen en/of letsel aan een consument welke zich voordoen gedurende het programma of als gevolg van de cursus. Bij een zwakke gezondheid adviseren wij deelnemers om eerst advies in te winnen bij de huisarts, sportarts of deelname aan een training van New Goods Company verantwoord is.

Deelname van een afslankprogramma is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

6.1. Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan New Goods Company bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan New Goods Company retourneren, conform de door New Goods Company redelijke en duidelijke instructies.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan New Goods Company heeft teruggezonden, is de koop een feit.